โกอินเตอร์! นครวัด 30-31 ต.ค – 1 พ.ย.52 ใครช้าอด

ตะลอนโกอินเตอร์ สัมผัสหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัด ของกัมพูชา ท่ามกลางบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวแบบชิลๆ ไม่ยุ่งยาก

ราคา  6900 บาท บวกทิปอีก 150 บาท
เดินทาง 30-31 ต.ค.- 1 พ.ย.52 สามวันสองคืน
ความโหด 2/5
จำนวนรับ 30 คน (ทัวร์ของดีเจริญทัวร์ หรือดีกว่า)
Confirm ภายในสัปดาห์แรกของเดือน ต.ค. เพราะต้องส่งรูปไปทำ visa (รายละเอียดด้านล่าง) ใครช้าก็อด

กำหนดการ

วันแรก :            กรุงเทพฯ ปอยเปต เสียมเรียบ องค์เจ็ก องค์จอม วัดใหม่ ล่องเรือโตนเลสาป ระบำอัปสรา 


05.00 น.           
พร้อมกัน หน้าตึกอื้อจือเหลียง (ธนาคาร SHBC) ถ.พระราม 4 อยู่ข้างๆกับโรงแรมดุสิตธานี เยื้องกับลานพระรูปร.6 สวนลุมฯ (บริเวณใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สวนลุมฯ)  
 
05.30 น.           
ออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น สู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว (มีอาหารเช้าแจกบนรถ ขนม+นมกล่อง)   
 
09.30 น.           
ถึง ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองผ่านด่านแบบวีไอพีที่ ด่านปอยเปต จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ตามถนนหมายเลข 6 ผ่าน เมืองศรีโสภณ เมืองกอรัน ซึ่งสภาพถนนลาดยางเรียบร้อยแล้วครับ ระยะทาง 152 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 – 2.30 ชั่วโมง
 
12.00 น.           
ถึง เมืองเสียมเรียบ บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักทำภาระกิจ จากนั้นนำท่านสักการะ องค์เจก องค์จอม พระพุทธรูปพี่น้องคู่บ้านคู่เมืองชาวเสียมเรียบมาช้านานและชาวเขมรให้ความเคารพนับถือกันมาก จากนั้นนำท่านชมหัวกะโหลกมากมายในครั้งที่สมัยเขมรแดงปกครองและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ วัดใหม่ และนำท่าน ล่องเรือ ชมทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรใน โตนเลสาป ชมบรรยากาศยามเย็นและพระอาทิตย์ลับฟ้า
โตนเลสาป
โตนเลสาป

19.00 น.           
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) พร้อมชม การแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย… (พักที่ KHEMARA ANGKOR HOTEL หรือ SOMADEVI ANGKOR HOTE ระดับ 4 ดาว 2 คืน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น แบบมาตรฐานครับ)

ระบำอัปสรา
ระบำอัปสรา

วันที่สอง : ปราสาทบันทายสรี ปราสาทแปรรูป ปราสาทตาพรม นครธม ปราสาทบายน นครวัด พนมบาแคง

06.30 น.          
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซึ่งสร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) แต่มาเสร็จเอาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 ซึ่งเป็นพระราชโอรส ตัวปราสาทสร้างในแนวราบ เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนสูงอย่างสวยงามมาก ชมรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า “บันเตย์เสรย” แปลว่า “ป้อมแห่งสตรี” หรือ “ป้อมที่สวยงาม” จากนั้นนำท่านชม ปราสาทแปรรูป จัดเป็นปราสาทหลวงในรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1504) ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปยังเมืองพระนคร และนำท่านเดินทางชม ปราสาทตาพรหม สร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา ซึ่งปราสาทตาพรหมเป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก
 
บันทายศรี
บันทายศรี

 

บายน
บายน

12.00 น.           
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราช เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร จากนั้นนำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมพระอาทิตย์ตกที่ เขาพนมบาแค็ง ซึ่งท่านสามารถมารถมองเห็นวิวของบารายตะวันตกขนาดใหญ่และปราสาทนครวัดได้อย่างชัดเจนนครวัด

นครวัด
นครวัด

18.30 น.
บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือเที่ยวชมเมืองเสียมเรียบยามค่ำคืนกันตามสบาย…ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สาม : ล่องเรือบารายตะวันตก ช้อปปิ้ง ปอยเปต ตลาดโรงเกลือ กรุงเทพฯ 

 07.00 น.           
บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านชม บารายตะวันตก สระเก็บน้ำขนาดใหญ่เหมือนทะเลสาป ซึ่งขุดขึ้นด้วยแรงงานคนในสมัยพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 เมื่อหนึ่งพันปีที่ผ่านมา ตรงกลางทะเลสาปมีเกาะเล็กๆซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทแม่บุญตะวันตก บารายนี้ขุดขึ้นมาเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในสมัยโบราณ นำท่าน ล่องเรือชมบรรยากาศยามเช้าของบารายตะวันตก จากนั้นนำท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ร้านปลอดภาษี อังกอร์มาร์เก็ต และนำท่านช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดปซาจ๊ะ (PSA JA MARKET) กันตามอัธยาศัย

 

บารายตะวันตก
บารายตะวันตก

 12.00 น.           
บริการอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับตามเส้นทางเดิมสู่ด่านปอยเปต แวะชม หมู่บ้านแกะสลักหิน ซื้อหินทรายแกะสลักระหว่างเส้นทาง

15.30 น.           
ถึง ด่านปอยเปต ตรวจเอกสารผ่านแดนและให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีและเที่ยวชม ตลาดโรงเกลือ จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

21.30 น.           
ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

อื่นๆ

เอกสารยื่นวีซ่า

1.ส่งหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ออกเดินทาง

2.รูปถ่ายสีจำนวน 2 รูป ขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว ก็ได้ (ส่งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรณีที่ท่านส่งล่าช้า จ่ายค่าทำวีซ่าด่วนอีกท่านละ 300.-บาท)

3.ท่านจะได้รับพาสปอร์ตคืนในวันเดินทางครับ

• การยกเลิกทัวร์ 1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 20 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด

2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ (ในกรณีที่บริษัทฯหาลูกค้ามาทดแทนได้ บริษัทฯคืนเงินให้ทั้งหมดหรือหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ)

3.ก่อนเดินทาง 7 วัน หากท่านไม่โอนเงินส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

รายชื่อสมาชิกที่กำลังสนใจ

 1. NOT
 2. TOOKTA
 3. Pooy
 4. NAMPUENG
 5. P’BALL
 6. KIK
 7. KIK’s friend
 8. PHA
 9. P’O
 10. TAE
 11. DADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

56 thoughts on “โกอินเตอร์! นครวัด 30-31 ต.ค – 1 พ.ย.52 ใครช้าอด

 1. ดาน…แกจะไปดอยใหม่หรอ ตั้งชื่อแบบรวมมิตรเมกก้าฮิตเรยนะแก :kp08:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s